Regulamin Sklepu Internetowego Monsieur Armand

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym monsieurarmand.pl, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Serwis internetowy jest udostępniany przez podmiot odpowiedzialny za prowadzenie działalności gospodarczej Monsieur Armand – Armand Chaillot, z siedzibą w Gdańsku (80-834), ul. Świętego Ducha 115/117 lok.2, zarejestrowana w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod numerem NIP: 5862297503, numer REGON: 369992949, e-mail: info@monsieurarmand.pl
 3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
 4. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
 5. Nabywcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 6. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego monsieurarmand.pl Użytkownikom przed zawarciem Umowy w systemie teleinformatycznym a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Od chwili rozpoczęcia korzystania z usług, każdy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.
 8.  Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 • 2. DEFINICJE
 1. Usługodawca – Monsieur Armand – Armand Chaillot, z siedzibą w Gdańsku (80-834), ul. Świętego Ducha 115/117 lok.2, zarejestrowana w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod numerem NIP: 5862297503, numer REGON: 369992949, e-mail: info@monsieurarmand.pl
 1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie Regulaminu.
 2. Sklep Internetowy – będący częścią Monsieur Armand – Armand Chaillot, który oferuje swoje produkty w serwisie www.monsieurarmand.pl
 3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Restaurację na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
 4. Umowa – umowa zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą, upoważniająca Użytkownika do korzystania z rynku internetowego oraz udostępnionych na niej przez Usługodawcę produktów i usług zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym Regulaminie
 • 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
 1. Usługodawca dokłada starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych ofert oraz rejony geograficzne, w których dostarczane są Usługi, były jak najbardziej aktualne, jednak może zdarzyć się sytuacja, w której dany produkt będzie tymczasowo niedostępny. Usługodawca zobowiązuje się poinformować o tym Użytkownika najszybciej jak to będzie możliwe, nie później niż 24 godziny po złożonym zamówieniu.
 2. W razie wybrania opcji płatności elektronicznych zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Usługodawcę z Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Usługodawca informuje Użytkownika poprzez wyświetlenie na ekranie stosownego komunikatu. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na ekranie. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku realizacji zamówienia przez Usługodawcę, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę drogą mailową pod adresem info@monsieurarmand.pl .
 3. W razie pozytywnego przekazania zamówienia Użytkownik otrzymuje informację drogą elektroniczną na podany przez siebie adres mailowy z danymi dotyczącymi zamówienia oraz danymi kontaktowymi Sklepu.
 4. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe drogą telefoniczną na numer telefonu Sklepu, dostępny pod adresem: https://www.monsieurarmand.pl/kontakt lub mailową info@monsieurarmand.pl
 5. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa.
 6. Towar zostaje dostarczony do miejsca wskazanego przez Użytkownika w formularzu zamówienia za pośrednictwem DPD. Termin do wydania zamówionego towaru wynosi do 7 dni, chyba, że Użytkownik wyraźnie zaznaczy późniejszy termin. W przypadku braku odbioru towaru przez Użytkownika w miejscu przez niego wskazanym Usługodawca może od umowy odstąpić, koszty dostawy i ewentualna szkoda po stronie Sprzedawcy obciąża Kupującego.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za omyłki ze strony kupującego wpływające na opóźnienie lub niemożność dostarczenia towaru, zwłaszcza błędny adres lub kod pocztowy.
 • 4. PŁATNOŚCI
 1. Użytkownik dokonuje zapłaty za pomocą płatności internetowych. Operatorem przelewów i kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług).
 3. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.
 4. W razie braku możliwości pozytywnego przekazania zamówienia do Sklepu, Użytkownik otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
 5. Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Usługodawca.
 6. Operator Systemu Płatności nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.
 • 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Użytkownik ma prawo składać Usługodawcy reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona Usługodawcy reklamacja dotycząca Usług powinna zawierać co najmniej następujące dane: Dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: info@monsieurarmand.pl wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”

Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podanej w reklamacji.

 • 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Zgodnie z art. 38 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014r.,poz.827), Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstępienia od umowy sprzedaży w związku z zawarciem umowy , w której przedmiotem świadczenia:jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.